O projekcie

Cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie i aktywność społeczną 360 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z 6 powiatów województwa podlaskiego:

grajewskiego, kolneńskiego, sokólskiego, augustowskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego

do końca VIII 2019 r. poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia w formie indywidualnej i grupowej nastawionych na budowanie kapitału społecznego, integrację ze środowiskiem lokalnym oraz wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Projekt to połączenie:

  • standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy
  • innowacyjnej  „Metody Pomosty” stwarzającej możliwość budowania kapitału społecznego uczestników projektu i realizacji ciekawych działań (mini-projektów) z wykorzystaniem mini-grantów na rzecz i z udziałem środowiska lokalnego uczestników.

Zadania w projekcie

Działania są skierowane do 360 UP, spośród których 288 UP objętych zostanie aktywizacją zawodową. W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

– Zad. 1. Diagnoza uczestników projektu ( Indywidualna diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb UP; Indywidualna ścieżka reintegracji UP);

– Zad. 2. Aktywizacja społeczna w oparciu o integrację ze środowiskiem lokalnym (wsparcie UP przez Eksperta ds. sieciowania i animacji lokalnej; Trening kompetencji i umiejętności społecznych; Warsztaty  rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”; mentoring w zakresie budowania kapitału społecznego UP; wolontariat, wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne);

– Zad. 3. Aktywizacja zawodowa (Warsztaty aktywizacji zawodowej, Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy; Generator pomysłów na siebie; Szkolenia zawodowe);

– Zad. 4. Pośrednictwo pracy (wsparcie Specjalisty ds. pośrednictwa pracy i rynku pracy; job-coaching; wsparcie trenera pracy).

Planowane efekty

Efektem projektu będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu, wzrost ich kapitału społecznego oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych, osobistych, a finalnie zatrudnienie.

Wartość projektu: 4 623 510,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 929 984,01 zł