O projekcie

Cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie 290 osób  zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z 5 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego:

 • giżycki,
 • kętrzyński,
 • mrągowski,
 • piski,
 • węgorzewski.

Projekt to połączenie:

 • standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji
  i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy;
 • innowacyjnej „Metody Pomosty” stwarzającej możliwość budowania kapitału społecznego uczestników projektu i realizacji ciekawych działań (mini-projektów)
  z wykorzystaniem mini-grantów na rzecz i z udziałem środowiska lokalnego uczestników.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

Zad. 1. DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zad. 2. ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W OPARCIU O INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zad. 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 

Planowane efekty

Efektem projektu będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 5 204 476,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 943 560,80 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 519 755,52 zł